Disclaimer

 

ALGEMEEN

Club Champagne (Kamer van Koophandel 63719738), verleent u hierbij toegang tot www.club-champagne.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Club Champagne behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Drankcadeau spant zich in om de inhoud van www.drankcadeau.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.drankcadeau.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Drankcadeau. Drankcadeau streeft naar een laag mogelijk prijs over de gehele breedte van ons assortiment. Wij geven echter geen laagste prijsgarantie af, het kan immers voorkomen dat sommige artikelen bij onze concullega's goedkoper worden aangeboden d.m.v. afprijzingen. Drankcadeau streeft het gehele jaar naar een algeheel laag prijsniveau zal bij actie's van onze concullega's, het prijspeil van ons assortiment niet (direct) aanpassen. 

In het geval van overmacht is Drankcadeau niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan elke van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen en waardoor de nakoming van de verplichting jegens de andere partij wordt verhinderd. Hieronder behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, het niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Drankcadeau behoudt zich het recht om zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Drankcadeau de verbintenis had moeten nakomen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Drankcadeau. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Drankcadeau, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »